Loader
Algemene Voorwaarden
3
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-3,bridge-core-2.3.9,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode_disabled_responsive_button_padding_change,qode-theme-ver-22.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive
 

Algemene Voorwaarden

Genoemd wordt dat een goede en prettige samenwerking altijd op basis van vertrouwen is. Echter om de afspraken af te kaderen zijn er de algemene voorwaarden.

 

 • Definities
 1. Foot Care Solutions; Foot Care Solutions, gevestigd te Heerde onder kvk nr. 78338379 bedrijfsnaam kort genoemd F.C.S.
 2. Klant; degene met wie Foot Care Solutions een overeenkomst is aangegaan. Hetzij een bedrijf welke al dan niet actief is in de Orthopedische Schoentechniek of andere patiëntenzorg zoals zorginstelling of ziekenhuis nader te omschrijven als; “klant”. Hetzij een persoon welke orthopedische schoenen of aanverwante producten als zijne hulpmiddel gebruikt, nader te noemen als; ” klant”.
 3. Partijen; Foot Care Solutions en klant/consument of instelling of persoon handelend vanuit instelling of medische zorginstelling.
 4. Consument; een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
 5. Orthopedische schoenen; hand vervaardigde op maat gemaakte schoenen
 6. Semi orthopedische schoenen; fabrieksmatige vervaardigd comfort schoeisel, aan te passen door officieel gediplomeerd schoentechnicus.
 7. Ovac; orthopedische voorziening aan confectieschoeisel
 8. Steunzolen; orthopedische individueel vervaardigde voetbedden. Al dan niet handmatig of digitaal/cad cam geproduceerd.

 

 

 • Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten, en leveringen van diensten en producten of producten door of namens Foot Care Solutions.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk of schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

 

 • Aanbiedingen en Offertes
 1. Aanbiedingen en offertes van Foot Care Solutions zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbieding of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 

 • Aanvaarding
 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoud FCS zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 5 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken. Zonder dat de kant hieruit enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt FCS slechts, nadat de klant deze schriftelijk of electronisch heeft bevestigd.

 

 

 • Prijzen 
 1. Alle prijzen die FCS hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief overige kosten zoals administratiekosten, heffingen, en reis-, verzend- of transport kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders zijn overeengekomen.
 2. Alle prijzen die FCS hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan FCS ten allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van kostprijzen van de producten of diensten die FCS niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleidingen geven tot prijsverhogingen.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van FCS (geldende uurtarieven in de orthopedische branche) , gelden voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door FCS een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. FCS werkt volgens de tarieven geldend welke vastgesteld zijn door uw zorgverzekering.
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient FCS de klant dit tijdig te laten weten waarom deze hogere prijs gerechtvaardigd is.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 9. FCS heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal FCS prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met FCS op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

 

 • Betalingen en betalingstermijn
 1. Producten en afgenomen diensten worden betaald na ontvangst factuur, zo snel als mogelijk per bankoverschrijving, pin, digitale transactie middels betaallink of wanneer niet anders mogelijk in contanten bij afleveren van het product.
 2. De klant moet declaraties binnen 14 dagen, uiterlijk 21 dagen, na factuurdatum aan FCS betalen op bankrekeningnummer NL97RABO0356059022
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekend dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en gebreke is, zonder dat FCS de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q in gebreke hoeft te stellen.
 4. FCS behoud zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

 

 • Gevolgen niet tijdig betalen
 1. Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is FCS gerechtigd een rente van 15% in rekening te brengen per maand vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan FCS.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van “Het Besluit Vergoeding” voor buitenrechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag FCS zijn verplichtingen opschorten, of het samenwerkingsverband per direct beëindigen.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van FCS op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewering aan de uitvoering van de overeenkomst door FCS, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan FCS te betalen.
 7. Na 2 aanmaningen zal het bij ons bekende incassobureau worden ingeschakeld.

 

 

 • Recht van Reclame
 1. Zodra de klant in verzuim is, is FCS gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. FCS roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of electronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan FCS, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

 

 

 • Retentierecht
 1. FCS kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen heeft voldaan.
 2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan FCS.
 3. FCS is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant/opdrachtgever mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

 

 • Verrekening
 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan FCS te verrekenen met een vordering op FCS.

 

 

 • Eigendomsvoorbehoud
 1. FCS blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van FCS op grond van de wat voor met FCS gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan FCS zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bewaren.

 

 

 • Verzekering en Rechtsbijstand
 1. Fcs is in bezit van de benodigde verzekeringen, welke te maken hebben met inboedel, aansprakelijkheid, rechtsbijstand enzovoorts.
 2. Partijen/ klanten dienen in bezit te zijn van de wettelijk gestelde verzekeringen o.a; een persoonlijke aansprakelijkheid verzekering.

 

 

 • Bewaring
 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventueel extra kosten of medische ongemakken als gevolg van verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

 

 • Montage en productie
 1. FCS is niet verantwoordelijk voor productiefouten in materialen welke ten tijde van het afleveren nog niet aanwezig waren maar pas na in ontvangst nemen/ gebruiken aan het licht komen. Dit kan zijn; fouten in het leer, wat een natuur product is en zorgvuldig behandeld dient te worden door de eigenaar/ afnemer. Dit is de verantwoordelijkheid van eigenaar van het product/ de schoenen.
 2. Het bedrijf is verantwoordelijk om de klant hierover in te lichten bij afleveren van de OSA en klant ook in te lichten over het productonderhoud. Dit betreft nazorg.
 3. Hoewel FCS zich inspant alle handelingen en handwerk/ productie zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

 

 

 • Garantie
 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor FCS geen enkele inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichting. Echter al het werk zal naar behoren worden uitgevoerd mits dit reëel en haalbaar is.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend op toepassing van defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage door derden, constructie of materiaal dat niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.
 3. De garantie geld niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan door ongevallen of onjuist gebruik, aangebrachte wijzigingen in het product door eigenaar van de schoenen zelf, of derden, nalatigheid of ondeskundig gebruik, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. Echter in geval van onmacht zal er altijd naar een oplossing gezocht worden om zo de klant zoveel mogelijk tegemoet te komen zodat een ieder weer voort kan op een positieve manier.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

 

 • Uitvoering van de overeenkomst
 1. FCS voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed en gedegen vakmanschap uit. Hierbij geld ook het advies dat gegeven word. Dit is niet bindend en blijft zoals de naam zegt; “advies”.
 2. FCS heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het (eventueel) afgesproken voorschot van de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van FCS dat er op tijd begonnen kan worden aan de gemaakte afspraak. Zo ook het tijdig vrijmaken en schoon opleveren van de behandel ruimte.
 5. Het op tijd werken word vergemakkelijkt wanneer een ieder zich aan de afspraak tijden houd.
 6. .FCS zorgt ervoor dat elkaar positieve medewerking wordt geboden. Dit geldt voor zowel in de omgang met klant en met collega. We staan achter elkaar.

 

 

 • Werkhouding en Hygiëne
 1. FCS heeft als werkhouding een positief en motiverend karakter. Van de omgeving wordt verwacht ook een positieve mind-set aan te nemen. Door een goede samenwerking wordt meer bereikt.
 2. Fcs hecht waarde aan hygiëne. Het aanbieden/ verantwoordelijk zijn van een schone werkomgeving, en het reinigen van oppervlakten en handen geldt als zijnde logisch. Hierbij is het presenteren met een schoon en netjes gekleed uiterlijk ook een onderdeel van de persoonlijke verzorging en presentatie.
 3. Wanneer een persoon zich in de behandelkamer niet houd aan de voorschreven (hygiëne) regels, ( omtrend het Covid 19 virus) hetzij intimiderend of niet naar behoren gedraagt is FCS ten allen tijde gerechtigd de behandeling stop te zetten en per direct te beëindigen. Deze keuze zal de opdrachtgever moeten accepteren.
 4. Door de opkomst van het Corona virus zijn de hygiëne regels nog belangrijker geworden voor ieder mens. Wanneer zich een situatie voordoet wanneer deze veiligheid niet geboden kan worden is FCS gerechtigd het werk te weigeren.
 5. Negatieve uitingen, roddelen over andere vakgenoten, collega’s en/ of afbreuk op een ander zijn werk wordt niet gewaardeerd.

 

 

 • Informatieverstrekking door de klant
 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte dossiervorming.
 2. De klant staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde medische informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 3. Indien er voor zover de klant dit verzoekt, retourneert FCS de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig, of niet behoorlijk de door FCS redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de wettelijk gestelde levertijd in gevaar van het hulpmiddel. Dan is dit de verantwoordelijkheid van de klant.

 

 

 • Geheimhouding en AVG
 1. Medische gegevens worden met zorg en discretie behandeld.
 2. Met het oog op de wet van privacy is het niet toegestaan klant/patiënt gegevens inzichtelijk te maken voor derden. Met dossiers zal zorgvuldig worden om gegaan en computerprogramma’s welke vertrouwelijke patiënt -gegevens bevatten zullen versleuteld worden wanneer het niet nodig is met de gegevens te werken. Ook zal er discreet gecommuniceerd worden over patiënt -gegevens.
 3. Voor het plaatsen van foto’s en of namen op social media geldt dat dit van te voren aangevraagd wordt bij de desbetreffende personen.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie;
 • Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant.
 • Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.

 

 

 • Vrijwaring
 1. De klant/ opdrachtgever vrijwaart FCS tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door FCS geleverde producten of diensten.

 

 

 • Klachten
 1. De klant dient een door FCS geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoord een product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant FCS daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte stellen.
 3. Opdrachtgever; de klant, dient FCS op de hoogte te stellen van de tekortkoming zodat er een adequate oplossing gezocht kan worden. Wanneer er alsnog geen tevreden resultaat wordt bereikt wordt, wordt men doorverwezen naar de klachtencommissie. genoemd; livit.nl/klachtenafhandeling
 4. De klant/ opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat FCS gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 5. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van FCS, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan FCS en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing/ solution te komen.
 6. FCs is in het bezit van de benodigde verzekeringen. Met daarbij de juiste modules en juridische hulp om sterk te staan wanneer dit nodig is.

 

 

 • Ingebrekestelling
 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan FCS.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling FCS ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

 

 • Hoofdelijke aansprakelijkheid opdrachtgever
  Als FCS een overeenkomst aangaat met meerdere opdrachtgevers/bedrijven, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan FCS verschuldigd zijn. Ook blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor zijn eigen klanten en is het niet mogelijk FCS aansprakelijk te stellen voor hetzij, gegeven advies, hetzij medische achteruitgang bij patiënten, schulden die ten laste worden gelegd op de schoenen of zelfs aan de behandelaar worden gegeven.

 

 

 • Aansprakelijkheid Foot Care Solutions
 1. Indien FCS aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die ook aantoonbaar is. Er wordt gewerkt vanuit goede bedoelingen.
 2. FCS is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, medische fysieke schade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan eigendommen van derden.
 3. Indien FCS aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten beroeps aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het ) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Alle afbeeldingen, foto’s keuren, schetsen van orthopedische schoenen op de website of in catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 5. Alle afbeeldingen, prints, logo’s en of andere vormen welke doen denken of lijkend op een logo van een merk, of bepaalde stroming, op een paar maat-orthopedische schoenen, kunnen geen aanleiding geven FCS aansprakelijk te stellen van copyright.

 

 

 • Recht op ontbinding
 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer FCS toerekenbaar en aanwijsbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door FCS niet blijvend- of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat FCS in verzuim is.
 3. FCS heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt, danwel indien FCS kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

 

 • Overmacht
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6;75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van FCS in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan FCS kan worden toegerekend in een van de wil van FCS onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakomingen van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van FCS kan worden verlangt.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssiuatie worden ook – doch niet uitsluitend- gerekend; noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, virusuitbraken, onvoorziene angstige of gevaarlijke situaties etc) wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom, electra, internet, computer en telecom storingen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden, en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor FCS 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden de verplichtingen opgeschort totdat FCS er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie ten minste 50 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. FCS is in een overmachtssituatie geen enkele schadevergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtsstoestand enig voordeel geniet.

 

 

 • Wijziging Algemene Voorwaarden
 1. FCS is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal FCS zoveel mogelijk met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

 

 • Overgang van rechten
 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande toestemming schriftelijk, van FCS.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3;83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

 

 • Gevolgen of vernietigbaarheid
 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of nietig baar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat FCS bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

 

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechten
 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandsch recht van toepassing.
 2. De Nederlandsche rechter in het arrondissement waar FCS is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

 

 

 

Opgesteld op 4 augustus 2020